ਸੰਪਰਕ

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ,

ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

chetnadeefasal@gmail.comਭੁਪਿੰਦਰ ।